miércoles, 7 de marzo de 2012

8 de MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORACNT Federació L ocal de Sindicats de Fraga


COMUNICAT:

8 de MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA
 
          Les dones a Europa, gràcies a una lluita en pro de la igualtat, la justícia, la pau i el desenvolupament van passar de ser considerades éssers incomplets a obtenir el control legal sobre els seus ingressos econòmics, el control sobre el seu estat civil, la majoria d'edat davant la llei, el dret al vot, l'entrada en l'educació pública, l'accés ales professions  liberals, el control sobre la seua salut i la gestió de la seua capacitat reproductora.

          Són, evidentment, passos enormes, però els avenços aconseguits només representen una part del camí que cal recórrer per arribar a la total llibertat de la dona en la nostra societat. I si parlem d'altres cultures i d'altres societats, la situació de la dona continua estant a anys llum de la dona occidental.

          Però en un context de crisi com l’actual, hem de tenir clar que tots els drets socials estan sent atacats, i tots implica també aquells drets durament adquirits per les dones en una lluita contínua. Amb l'excusa de les retallades econòmiques aplicades per la crisi s'estan intentant eliminar progressos que fa uns anys eren considerats com a intocables: setmana de 40 hores, jubilació retribuïda, salut pública, indemnitzacions per l’atur, etc. A més, tampoc volem oblidar que amb l'arribada al poder del PP s'està intentant frenar l'avanç cap a objectius que podíem veure més propers: avortament lliure,  desaparició de la bretxa salarial o conciliació de la vida
          Resulta evident que la lluita de les dones pels seus drets socials, econòmics i polítics no només no pot aturar-se si no que, en un context com l'actual, ha d'estar més activa i més organitzada que mai. 

Fraga, 8 de Març 2012
 
CNT Federación Local de Sindicatos de Fraga

COMUNICADO:

8 de MARZO, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

          Las mujeres en Europa, gracias a una lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo pasaron de ser consideradas seres incompletos a obtener el control legal sobre sus ingresos económicos, el control sobre su estado civil, la mayoría de edad ante la ley, el derecho al voto, la entrada en la educación pública, el acceso a los trabajos liberales, el control sobre su salud y la gestión de su capacidad reproductora.

          Son, evidentemente, pasos gigantes, pero los avances conseguidos sólo representan una parte del camino que hay que recorrer para conseguir la total libertad de la mujer en nuestra sociedad. Y si hablamos de otras culturas y de otras sociedades, la situación de la mujer continúa estando a años luz de la mujer occidental.

          Pero en un contexto de crisis como el que nos encontramos, tenemos que tener claro que todos los derechos sociales están siendo atacados, y todos implica también aquellos derechos duramente adquiridos por las mujeres en una lucha continúa. Con la excusa de los recortes económicos aplicados por la crisis se están intentando eliminar avances que hace unos años eran considerados como intocables: semana de 40 horas, jubilación retribuida, salud pública, indemnizaciones por paro, etc. Además, tampoco queremos olvidar que con la llegada al poder del PP se está intentando frenar el avance hacia objetivos que podíamos ver más cercanos: aborto libre,  desaparición de la brecha salarial o conciliación de la vida familiar.
        
          Resulta evidente que la lucha de las mujeres por sus derechos sociales, económicos y políticos no sólo no puede detenerse si no que, en un contexto como el actual, debe estar más activa y más organizada que nunca. 

Fraga, 8 de Marzo 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario