jueves, 29 de diciembre de 2016

Crònica de les jornades culturals i llibertàries 2016


Les jornades culturals i llibertàries de la CNT de Fraga han tingut enguany un format un mica diferent de l’habitual, ja que s’han desenvolupat durant l’estiu i la tardagor.  Durant l’estiu, concretament lo 8 i 22 de juliol, es van projectar dues pel·lícules al carrer en una bona afluència de públic, que va poder gaudir, gràcies a la CNT i lo Centre d’Estudis Llibertaris José Alberola, de cine a la fresca.  Les pel·lícules que van estar Tierra y Libertad de Ken Loach i El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro.  La raó de projectar estes pel·lícules era que lo tema triat per a les jornades ha sigut lo vuitanta aniversari de la guerra i la revolució espanyola de 1936.
Cine a la fresca, juliol 2016 Fraga
Cine a la fresca juliol 2016 Fraga

Durant la tardagor van recuperar lo format habitual i van començar, lo dia 19 de novembre, en un xerrada a càrrec d’Agustín Guillamón.  Eixa xerrada que tenia per títol República, Guerra i Revolució.  Dels Comitès de Defensa a les Milícies Populars 1933-1936 va fer un repàs de la situació organitzativa de la CNT durant lo període previ a l’inici de la sublevació militar amb la finalitat de fer més entenedora la situació de resistència immediata, per part de l’organització obrera, al cop d’estat.  Així, Agustín, va explicar quin era l’entorn al que s’havien de moure i resistir la militància anarcosindicalista, des de l’any 1933 i una mica abans fins l’esclat de la guerra, i sobretot, quina era la postura de la República i, concretament, la del govern de la Generalitat de Catalunya, que finalment prenen un paper rellevant en la destrucció del somni revolucionari.

Agustín Guillamón, noviembre 2016, Fraga

Desprès, també com a novetat, es va fer un passeig per la Fraga llibertària, concretament lo dia 20 de novembre.  Una visita pels puestos on se van succeir una sèrie d’esdeveniments fonamentals per a comprendre d’agon venia tot aquell moviment avantguardista y revolucionari que tant arrelament va tenir al nostre poble.  Visita als puestos agon van néixer o viure destacats companys del sindicat de Fraga o de les Joventuts Llibertàries, que van tenir un important paper en la defensa de les llibertats i les conquistes socials.  A més a més lo passeig va servir per a tenir una idea global bastant completa dels fets històrics i per a constatar que, molts camins, la història local, moltes vegades poc estudiada, comparteix situacions i fets equiparables, quan no idèntics, al de la història més estudiada i disseccionada de les grans ciutats o centres administratius.

Paseo libertario, noviembre 2016, Fraga
Paseo libertario , noviembre 2016, Fraga
L’Assumpta Castillo Cañiz va presentar la ponència: Revolució i Anarquisme a l’Aragó 1936-1938.  El Consejo de Aragón i lo col·lectivisme agrari a Fraga i la Comarca del Baix Cinca.  Esta ponència va presentar la cara més propera de la revolució aprofundint en les relacions socials, econòmiques i polítiques derivades de la nova situació de comunisme llibertari declarada, concretament al Baix Cinca.  La col·lectivització de la terra, de les fàbriques, dels comerços i de tot l’entramat econòmic.  La sorprenentment baixa incidència de la violència tenint en compte que estem parlant d’una revolució.  La fluïdesa de les relacions socials i la varietat organitzativa, la nova distribució del territori en funció de les noves necessitats.  Una experiència, al cap i la fi, carregada d’avantguardisme i d’una arrelada idea d’humanisme i la modernitat com a eixos vertebradors del fet revolucionari.

Assumpta Castillo, noviembre 2016, Fraga

Com no podia ser d’altra manera, les jornades se van tancar en una mirada cap al present i lo futur.  L’encarregat de fer eixa aproximació va estar lo Carlos Taibo, amb la xerrada: Repensar l’Anarquia.  Per què les idees llibertàries són més actuals que mai?  Bàsicament, lo que va fer Carlos, va ser un anàlisi de la situació en la que ens trobem actualment i quins són los medis que les idees llibertàries aporten a l’eixida de la situació de col·lapse financer i mediambiental en lo que ens trobem.  Així doncs, la simplificació de les societats a les que vivim, lo decreixement com a pilar fonamental de la supervivència de la humanitat, la destecnificació, la tornada a lo local i lo rural, la generació de noves estructures econòmiques i socials més properes i humanes, l’autogestió, la desmercantilització i la reducció de les hores de feina són essencials si volem viure a una societat sana, llibertària i duradora.  Si volem, en definitiva no veure’ns en un curt termini abocats al col·lapse del sistema que comportarà una situació de nefastes conseqüències.

Carlos Taibo, diciembre 2016 Fraga

En definitiva, les jornades han sigut un espai de reflexió i aproximació a l’estudi d’una època silenciada, molts camins de manera deliberada, per la història oficial.  Una temàtica que ens ajuda a despertar a un món d’esperança i amor fraternal que van encetar los nostres jaios en forma de revolució social i que nosaltres tenim l’obligació moral de continuar perquè ens mereixem un món millor.  Un món carregat d’humanisme, d’amor fraternal i justícia social a un entorn naturalment sa.

Fraga decembre 2016

CNT Fraga


Castellano

Las jornadas culturales y libertarias de la CNT de Fraga han tenido este año un formato un poco diferente del habitual, ya que se han desarrollado durante el verano y el otoño.  Durante el verano, concretamente el 8 y 22 de julio, se proyectaron dos películas en la calle con una buena afluencia de público, que pudieron disfrutar, gracias a la CNT y el Centro de Estudios Libertarios José Alberola, de cine al fresco.  Las películas que fueron Tierra y Libertad de Ken Loach y El Laberinto del Fauno de Guillermo del Todo.  La razón de proyectar estas películas era que el tema escogido para las jornadas había sido el ochenta aniversario de la guerra y la revolución española de 1936.

Durante el otoño recuperaron el formato habitual y empezaron, el día 19 de noviembre, con una charla a cargo de Agustín Guillamón.  Esta charla que tenía por título República, Guerra y Revolución.  De los Comités de Defensa a las Milicias Populares 1933-1936 hizo un repaso de la situación organizativa de la CNT durante el periodo previo al inicio de la sublevación militar con la finalidad de hacer más entendible la situación de resistencia inmediata, por parte de la organización obrera, al golpe de estado.  Así, Agustín, explicó cuál era el entorno en el que se habían de mover y resistir la militancia anarcosindicalista, desde el año 1933 y un poco antes del fin del inicio de la guerra, y sobre todo, cuál era la postura de la República y, concretamente, la del gobierno de la Generalitat de Catalunya, que finalmente un papel relevante en la destrucción del sueño revolucionario.

Después, también como novedad, se hizo un paseo por la Fraga libertaria, concretamente el día 20 de noviembre.  Una visita por los sitios donde sucedieron una serie de sucesos fundamentarles para comprender el origen de todo aquel movimiento vanguardista y revolucionario que tanta raigambre tuvo en nuestro pueblo.  Una visita a los lugares donde nacieron y vivieron destacados compañeros del sindicato de Fraga o de las Juventudes Libertarias, que tuvieron un importante papel en la defensa de las libertades y las conquistas sociales.  Además, el paseo sirvió para tener una idea global bastante completa de hechos históricos y para constatar que, muchas veces, la historia local, poco estudiada, comparte situaciones y hechos equiparables, cuando no idénticos, al de la historia más estudiada y diseccionada de las grandes ciudades o centros administrativos.

Assumpta Castillo Cañiz presentó la ponencia: Revolución y Anarquismo en Aragón 1936-1938.  El Consejo de Aragón y el Colectivismo Agrario en Fraga y la Comarca del Bajo Cinca.  Esta ponencia presentó la cara más cercana de la revolución profundizando en las relaciones sociales, económicas y políticas derivadas de la nueva situación de comunismo libertario declarada, concretamente al Bajo Cinca.  La colectivización de la tierra, de las fábricas, de los comercios y de todo el entramado económico.  La sorprendente baja incidencia de la violencia teniendo en cuenta que estamos hablando de una revolución.  La fluidez de las relaciones sociales y la variedad organizativa, la nueva distribución del territorio en función de las nuevas necesidades.  Una experiencia, al fin y al cabo, cargada de vanguardismo y de una enraizada idea de humanismo y la modernidad como ejes vertebradores del hecho revolucionario.

Como no podía ser de otra manera, las jornadas se cerraron con una mirada hacia el presente y el futuro.  El encargado de hacer esta aproximación fue Carlos Taibo, con la charla: Repensar la Anarquía.  ¿Por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca?  Básicamente, lo que hizo Carlos, fue un análisis de la situación en que se encuentran actualmente y cuales son los medios que las ideas libertarias aportan a la salida de la situación de colapso financiero y medioambiental en el que nos encontramos.  Así pues, la simplificación de las sociedades en las que vivimos, el decrecimiento como pilar fundamental de la supervivencia de la humanidad, la destecnificación, la vuelta a lo local y lo rural, la generación de nuevas estructuras económicas y sociales más cercanas y humanas, la autogestión, la desmercatilización y la reducción de las horas de trabajo son esenciales si queremos vivir en una sociedad sana, libertaria y duradera.  Si queremos, en definitiva, no vernos en el corto plazo abocados al colapso del sistema que comportará una situación de nefastas consecuencias.

Las jornadas han sido un espacio de reflexión y aproximación al estudio de una época silenciada, muchas veces de manera deliberada por la historia oficial.  Una temática que nos ayuda a despertar a un mundo de esperanza y amor fraternal que iniciaron nuestros abuelos en forma de revolución social y que nosotros tenemos la obligación moral de continuar porque nos merecemos un mundo mejor.  Un mundo cargado de humanismo, amor fraternal y justicia social en un entorno naturalmente sano.

Fraga, diciembre 2016

CNT Fraga


No hay comentarios:

Publicar un comentario