martes, 20 de septiembre de 2016

Celebrada a Fraga la 1a Conferència de Militants Intercomarcal de la CNT del Baix Cinca i SegriàComunicat de Premsa:


Dissabte passat, 17 de setembre, es va celebrar a Fraga la 1a Conferència  Intercomarcal de Militants de la CNT. En un ambient de cordialitat i companyonia, diversos militants dels sindicats de Lleida i Fraga ens vam reunir per analitzar i debatre algunes qüestions socials i laborals que ens preocupen. També vam abordar temes relacionats amb la nostra organització.

L'ordre del dia de la Conferència incloïa dos únics punts: el primer, l’XI Congrés de la CNT, celebrat recentment; i el segon, la situació de la CNT a les comarques del Baix Cinca i el Segrià.

Respecte al primer punt, es va fer una anàlisi crítica i constructiva sobre alguns dels acords adoptats a l’últim Congrés del sindicat, així com una valoració d’aquest.

Pel que fa al segon punt, es va abordar la situació de la CNT a les nostres respectives comarques, així com la situació social i laboral actual. Durant el debat, vam poder comprovar que ambdues comarques tenim molt en comú, tant en el terreny laboral com en el social, ja que formem part d’una mateixa realitat.

En l’aspecte laboral, els presents vam coincidir a ressaltar la situació d’explotació que pateixen els i les treballadores en alguns sectors econòmics de la nostra zona, especialment en el camp, magatzems de fruita i l’hostaleria. Entre algunes de les realitats que han de suportar, hi ha l’incompliment del conveni laboral, sous per sota de l’establert per llei, jornades laborals interminables (de 10 fins a 12 hores diàries), treball sense contracte, hores extres no remunerades, etc.

També es va posar en relleu l’especial vulnerabilitat que pateixen els i les treballadores d’origen immigrant.

Quan al vessant social, vam posar l’accent en diverses qüestions, entre les quals la preocupant aparició de bosses de pobresa: persones dormint al carrer, gent sense llar que ocupa habitatges que no disposen de serveis indispensables, com són aigua o electricitat, l’increment de famílies que han de recórrer a bancs d’aliments, etc. A més a més, també cal afegir l’alarmant augment del racisme i la xenofòbia.

Així mateix, la trobada va servir per sumar esforços entre els dos sindicats a fi efecte de denunciar les diverses situacions d’explotació laboral i deterioració social que es produeix a les nostres comarques. Amb l’objectiu de fer-hi front, els dos sindicats vam acordar impulsar campanyes de conscienciació entre els i les treballadores amb l’objectiu que coneguin i defensen els seus drets i, d’altra banda, que puguin participar en el si de les respectives organitzacions.

La Conferència es va cloure amb propostes d’activitats per engegar conjuntament els dos sindicats, així com el compromís de celebrar una segona trobada en els mesos vinents.

Fraga, 18 setembre 2016

CNT Fraga, CNT Ponent

 
Sede CNT Fraga

Castellà:


El pasado sábado 17 de septiembre se celebró en Fraga, la 1ª Conferencia Intercomarcal de Militantes de CNT. En un ambiente de cordialidad y compañerismo, varios militantes de los sindicatos de Lleida y Fraga nos reunimos para analizar y debatir algunas cuestiones sociales y laborales que nos preocupan. También abordamos temas relacionados con nuestra Organización.

El orden del día de la Conferencia incluía dos únicos puntos: el primero el XIº Congreso de la CNT, celebrado recientemente, y el segundo, la situación de la CNT en las comarcas del Baix Cinca y Segrià.

Respecto al primer punto, se hizo un análisis crítico y constructivo sobre algunos de los acuerdos alcanzados en el último Congreso del sindicato, así como una valoración del mismo.

En el segundo punto, se abordó la situación de la CNT en nuestras respectivas comarcas, así como la situación social y laboral actuales. En el debate, pudimos comprobar que ambas comarcas tenemos mucho en común, tanto en el terreno laboral  como en el social;  formamos parte de una misma realidad.

En lo laboral, coincidimos en resaltar la situación de explotación que sufren l@s trabajadores/as de algunos sectores económicos de nuestra zona, especialmente en el campo, almacenes de fruta y en la hostelería. Apuntamos algunas de las realidades que tienen que soportar est@s trabajadores/as: incumplimiento de convenio, sueldos por debajo de lo establecido por ley, jornadas laborales interminables (10, 11 o hasta 12 horas diarias), trabajo sin contrato, horas extras no remuneradas etc. Se puso en relieve la especial vulnerabilidad que padecen l@s trabajadores/as inmigrantes. 

En lo social se puso el acento sobre varias cuestiones; se advirtió de la aparición de bolsas de pobreza: personas durmiendo en la calle, gente sin hogar que ocupa viviendas carentes de los servicios indispensables como agua o electricidad, el incremento de ciudadanos que acuden a bancos de alimentos etc. A todo ello hay que añadir, con especial preocupación, el aumento del racismo y la xenofobia.

Se propuso aunar esfuerzos entre los dos sindicatos para denunciar las diversas situaciones de explotación laboral y de deterioro social de nuestras comarcas. Por un lado, sugiriendo campañas de concienciación entre l@s trabajadores/as que les permitan conocer y defender sus derechos y por otro, haciendo especial hincapié en la necesidad de estar organizados en el sindicato.

Terminamos la Conferencia proponiendo diversas actividades para desarrollar  conjuntamente, así como la preparación de un segundo encuentro en los próximos meses.

Fraga 18 septiembre 2016


CNT Fraga, CNT Ponent